E O
Default 01 maqueta color min

Rehabilitació casa Cerdanya

Default 01 ea min
Default 02 ea min
El programa és senzill, un habitatge per a la parella, però se li afegeixen unes condicions especials que ajuden en el procés de decisions: l'orientació a sud de la façana al pati, les vistes de la façana nord i la continuïtat volumètrica amb l'edificació adjacent.
Default 02 maqueta color min
Default 03 maqueta color min
Respectant al màxim el volum existent i donada l'altura de la planta pis es modifica parcialment la coberta per tal de poder realitzar una planta altell. D'altra banda, una nova obertura a la façana oest permet introduir una terrassa a la cantonada, amb orientació a S-O i vistes.
Default 01 pb min
Default 02 pp 1 min
Default 03 pp 2 min
Default alzado norte min
Default alzado oeste min
Default alzado sur min